Tổng hợp mỹ phẩm

Kem Face Silk kem Lụa Sica White dưỡng trắng da đa chức năng

Kem Face Silk kem Lụa Sica White dưỡng trắng da đa chức năng

 
+𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̛̃
+ 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎
+ 𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑚𝑢̣𝑛 𝑙𝑖 𝑡𝑖
+ 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚, 𝑛𝑎́𝑚.

Kem Face Silk kem Lụa Sica White dưỡng trắng da đa chức năng

Kem Face Silk kem Lụa Sica White dưỡng trắng da đa chức năng


Bài viết liên quan